Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος  www.tsanos.com (εφεξής ο «Ιστότοπος») αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας με την επωνυμία  «Ευάγγελος Τσάνος Ε.Π.Ε» (εφεξής η «ΤΣΑΝΟΣ») με διακριτικό τίτλο «ΤΣΑΝΟΣ» με έδρα στη Θεση Ντοροβατέζα ΒΙΟΠΑ Μαρκοπουλου. Η ΤΣΑΝΟΣ δημιούργησε αυτόν τον Ιστότοπο και τον έθεσε στην διάθεση των χρηστών (εφεξής οι «Χρήστες» και ατομικά ο «Χρήστης») προς το σκοπό ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Περαιτέρω, η  ΤΣΑΝΟΣ επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων χρήσης του.

Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης αποδέχεται τους ακόλουθους όρους χρήσης και τα δικαίωματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την χρήση του.

Ευθύνη της ΤΣΑΝΟΣ  

Πλην αντίθετης νομοθετικής πρόβλεψης, η  ΤΣΑΝΟΣ δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ζημίες  προκαλούμενες από την χρήση του Ιστότοπου ή/και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Ενδεικτικά αναφέρονται ως ζημίες αυτές που αφορούν λάθη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ανακρίβειες, ελαττώματα, διαγραφές, ιούς, απώλεια δεδομένων ή/και αποτυχία αποστολής μηνυμάτων ή/και προκαλούμενες από την χρήση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιέχεται σε άλλους ιστότοπους προσβάσιμους μέσω hyperlinks.

Η ΤΣΑΝΟΣ  δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα της  μέσω του Ιστότοπου είναι ορθές και ενημερωμένες. Εντούτοις, οι πληροφορίες και τα νέα που περιέχονται στον Ιστότοπο παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Η ΤΣΑΝΟΣ δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, ούτε αποτελούν αξιόπιστη πηγή διατροφικών στόχων ή υποκατάστατα γιατρών ή εξειδικευμένων επιστημόνων. 

Η ΤΣΑΝΟΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτόν.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα διακριτικά σήματα και υλικά (όπως, για παράδειγμα, λεκτικά και απεικονιστικά σήματα, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες, σύμβολα, εικονίδια, κείμενα, σλόγκαν, εικόνες, ταινίες, ηχητικά αρχεία, γραφικά, μοντέλα συσκευασίας κ.λπ.) σε οποιαδήποτε μορφή, που έχουν δημοσιευθεί και χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπο (εφεξής τα «Διακριτικά Σήματα») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΤΣΑΝΟΣ. Επομένως, οιαδήποτε αναπαραγωγή, χρήση σε οποιαδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε σκοπό (για παράδειγμα πώληση, μετασχηματισμός για εμπορικούς σκοπούς, δημόσια επικοινωνία, ανάρτηση σε ιστότοπους μη εξουσιοδοτημένων τρίτων προσώπων κ.λπ.) απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια της ΤΣΑΝΟΣ.

Οιοδήποτε λογότυπο, σήμα και προϊόν  υλικά τρίτων προσώπων που τυχόν αναπαραχθεί στον Ιστότοπο αποτελεί ιδιοκτησία των οικείων δικαιούχων τους, οι οποίοι έχουν επιτρέψει την χρήση τους. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη αναπαραγωγή απαγορεύεται ρητά.

Όλα τα Σήματα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Ως εκ τούτου, οποιασδήποτε μορφής εμπορική χρήση απαγορεύεται. Οποιαδήποτε μεταφόρτωση (download) υλικού από τον Ιστότοπο μπορεί να γίνει μόνο εάν επιτρέπεται ρητά με ειδική σήμανση εντός των σελίδων του Ιστότοπου, θα επιτρέπεται δε μόνο για χρήση για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς του μεταφορτωθέντος (downloaded) υλικού, ενώ οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.

Κάθε προαναφερόμενο δικαίωμα και υποχρέωση υπόκειται στην κείμενη νομοθεσία. Κυρώσεις από παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων προβλέπονται από τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, λαμβανομένων πάντοτε υπ’ όψιν και των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων τα οποία ρήτα αναγνωρίζονται.

 

Υπηρεσίες Τρίτων

 

Η  ΤΣΑΝΟΣ   μπορεί να διαθέτει ή/και να διαφημίζει στον Ιστότοπο, μέσω hypertext συνδέσμων, αγαθά ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Εάν ο Χρήστης επισκεφθεί ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους, αυτός ή αυτή θα υπόκειται στην πολιτική και στους όρους χρήσης που περιέχονται σε αυτούς. Επομένως, η  ΤΣΑΝΟΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα και/ή ζημίες, οποιασδήποτε φύσεως, που προκαλούνται από συναλλαγές και/ή διάδραση με ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους και στους οποίους ο Χρήστης ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου. Αντίστοιχα, η ΤΣΑΝΟΣ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, το υλικό και τις πληροφορίες, ούτε για τυχόν παραβάσεις, ανακρίβειες και δηλώσεις που περιέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους.

 

Τροποποιήσεις

Η ΤΣΑΝΟΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης του Ιστότοπου και να  επικαιροποιεί την σελίδα. 

Επικοινωνία

Οποιαδήποτε επικοινωνία που αφορά στον Ιστότοπο ή σε υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω αυτού μπορεί να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση:  [email protected]