Τον ιστότοπο www.tsanos.gr (ο “Ιστότοπος”) ελέγχει και διαχειρίζεται η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ Ε.Π.Ε» (εφεξής «ΤΣΑΝΟΣ») με διακριτικό τίτλο «Τσάνος» , με έδρα στη Θέση Ντοροβατέζα στο Βιοπα Μαρκοπούλου.

Η ΤΣΑΝΟΣ δεσμεύεται να σέβεται την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του Ιστότοπου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ο “Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων”), καθώς και με τους εθνικούς εφαρμοστικούς νόμους και ιδίως τον Ν. 4624/2019 (GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν, με τους οποίους τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (από κοινού με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, η “Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων”).

Η ΤΣΑΝΟΣ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και επιδιώκει να αισθάνεται ο χρήστης άνετα κατά την χρήση του Ιστότοπου. Η παρούσα πολιτική δηλώνει ποια δεδομένα μπορούμε να συλλέγουμε ως Εταιρεία και πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις σχετικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί από την ΤΣΑΝΟΣ

 

Συλλογή δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η ΤΣΑΝΟΣ περιλαμβάνουν:

α) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας (όπως το όνομά σας, το φύλο σας, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και η ταχυδρομική διεύθυνσή σας),

β) γενικές πληροφορίες που περιέχονται σε server log αρχεία όπως η IP διεύθυνσή σας (η μοναδική διεύθυνση που ταυτοποιεί τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο), το είδος του φυλλομετρητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, ο ιστότοπος από τον οποίο ήλθατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, όπως επίσης και η ώρα και η διάρκεια των των συνδέσεών σας.

 

Επεξεργασία Δεδομένων

Η ΤΣΑΝΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει,

β) για να απαντά σε ερωτήματά σας,

γ) για να διαχειρίζεται τον Ιστότοπο,

δ) για να βελτιώνει τις υπηρεσίες της,

ε) για να ασκεί την δραστηριότητά της πιο αποτελεσματικά (ήτοι να προσφέρει προς εσάς βελτιωμένες υπηρεσίες και εφαρμογές που πιστεύουμε ότι σας αφορούν ή για να βελτιώνει τον Ιστότοπο και την εμπειρία σας ως χρηστών).

 

Θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ελάχιστο δυνατό βαθμό για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας θα τύχουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας. Η επεξεργασία αυτή θα είναι ακριβής, κατάλληλη και εύλογη. Οι πληροφορίες θα επικαιροποιούνται όπου κρίνεται απαραίτητο και δεν θα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς. Ακολούθως, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διαγράφονται ή θα γίνονται ανώνυμα, εκτός εάν απαιτείται από το Νόμο η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εκτός εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι ακόμη απαραίτητα για εμάς, την ΤΣΑΝΟΣ στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης, διεκδίκησης ή αντίκρουσης μιας απαίτησης.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει στην κατοχή μας θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της ΤΣΑΝΟΣ. Τα δεδομένα δεν θα πωληθούν ή παρασχεθούν για οποιανδήποτε αιτία σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει σε αυτό.

Εκτός αντίθετης πρόβλεψης ή απαίτησης του νόμου, εάν μας παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα ή για να σας στείλουμε την ζητηθείσα πληροφορία.

Η ΤΣΑΝΟΣ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν τούτο είναι αναγκαίο για την παροχή προς εσάς υπηρεσιών και πληροφοριών που έχετε ζητήσει και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ΤΣΑΝΟΣ θα προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας.

Η ΤΣΑΝΟΣ λαμβάνει κάθε μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η ΤΣΑΝΟΣ λαμβάνει κάθε προληπτικό μέτρο για να προστατεύσει κάθε πληροφορία που συλλέγεται από τους επισκέπτες μας και χρήστες λογαριασμών έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης.

 

Προσβασιμότητα Δεδομένων

 

Έχετε το νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα τηρούμενα κατά πάντα χρόνο σχετικά με εσάς, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης οποιασδήποτε ανακρίβειας και διαγραφής ή φραγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων, εντός του πλαισίου που ορίζεται από την Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με και εντός του πλαισίου που ορίζεται από την Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλείτε αυτήν την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε γίνει με βάση την συγκατάθεσή σας προτού αυτή ανακληθεί.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική Αρχή σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσετε ότι έχουμε παραβιάσει την Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ΤΣΑΝΟΣ δεν τηρεί σε βάση δεδομένων ούτε με άλλο τρόπο αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας ή συλλογής σχετικά με τον Ιστότοπο.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]